Privacyverklaring

Pruikenservice Breda, gevestigd aan Donkslagen 55 ,4823 KG te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
zie contactgegevens.
Bert ‘t Hoen is functionaris Gegevensbescherming van Pruikenservice Breda. Hij is te bereiken via berthoen@gmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, BSN, verzekerdennummer zorgverzekeraar.
Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
-Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dit kunnen wij echter niet controleren.
-BSN nummers en gezondheid.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren, voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Pruikenservice Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (medewerker) van ons tussen zit. Wij gebruiken het EI programma om gegevens uit te wisselen met uw zorgverzekeraar en onze bewaartermijn is 10 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Pruikenservice Breda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pruikenservice Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Pruikenservice Breda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pruikenservice Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt dit verzoek sturen naar: berthoen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (strook onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Pruikenservice Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via berthoen@gmail.com. Wij werken met verschillende beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall. Daarnaast worden alle documenten bewaard in een afgesloten aparte ruimte welke door niemand anders dan Pruikenservice Breda wordt betreden zonder toestemming van Pruikenservice Breda.